Skip to main content
Category

ВДЪХНОВЕНИЕ: Стратегически документи

БЪЛГАРИЯ: ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В ОБЛАСТТА НА ЦИФРОВОТО ОБРАЗОВАНИЕ (2021-2027г.)

By Технология, Базови дигитални умения, Аудитория, В образованието, ВДЪХНОВЕНИЕ, Национална стратегия, ВДЪХНОВЕНИЕ: Стратегически документи
БЪЛГАРИЯ: ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В ОБЛАСТТА НА ЦИФРОВОТО ОБРАЗОВАНИЕ (2021-2027г.)

29.03.2023 |

 Цифровата трансформация преобрази обществото и икономиката с все по-задълбочено въздействие върху ежедневието. Преди пандемията от COVID-19 а показа необходимостта от по-високи равнища на цифрови възможности в образованието и обучението, но и също така доведе до увеличаване на редица съществуващи предизвикателства и неравенства между тези, които имат достъп до цифрови технологии и тези, които нямат, включително лицата в неравностойно положение.

Планът за действие в областта на цифровото образование (2021-2027 г.) е обновена политическа инициатива на Европейския съюз (ЕС) в подкрепа на устойчивото и ефективното адаптиране на системите за образование и обучение на държавите от Съюза към цифровата ера.

Планът за действие в областта на цифровото образование:

 • предлага дългосрочна стратегическа визия за висококачествено, приобщаващо и достъпно европейско цифрово образование 
 • разглежда предизвикателствата и възможностите на пандемията от COVID-19, която доведе до безпрецедентно използване на технологиите за целите образованието и обучението 
 • се стреми към по-здраво сътрудничество на равнището на ЕС в областта на цифровото образование и подчертава значението на съвместната работа в различните сектори, за да се изведе образованието в ерата на цифровите технологии
 • представя възможности, включително подобряване на качеството и количеството на обучението във връзка с цифровите технологии, подкрепа за цифровизацията на методите на преподаване и педагогиката и предоставяне на инфраструктура, необходима за приобщаващо и устойчиво дистанционно учене

За постигането на тези цели планът за действие определя две приоритетни области

 1. Насърчаване на развитието на високоефективна екосистема за цифрово образовани

Това включва:

 • инфраструктура, свързаност и цифрово оборудване
 • ефективно планиране и развитие на цифровия капацитет, включително съвременни организационни способности
 • компетентни и уверени в областта на цифровите технологии учители и персонал за образование и обучение
 • висококачествено учебно съдържание, удобни за използване инструменти и сигурни платформи, които зачитат правилата за неприкосновеността на личния живот в електронна среда и етичните стандарти
 1. Подобряване на цифровите умения и компетентности, необходими за цифровата трансформация

За това е необходимо:

 • основни цифрови умения и компетентности от ранна възраст
 • цифрова грамотност, включително справяне с дезинформацията
 • компютърно образование
 • добро познаване и разбиране на технологиите с интензивно използване на данни, като например изкуствения интелект
 • задълбочени цифрови умения, които осигуряват повече специалисти в областта на цифровите технологии 
 • гаранции, че момичетата и младите жени са еднакво представени в обучението и работата в областта на цифровите технологии

За да подкрепи двете приоритетни области, Комисията ще създаде център за цифрово образование, укрепващ сътрудничеството и обмена в областта на цифровото образование на равнището на ЕС. Планът за действие в областта на цифровото образование се координира от отдела за цифрово образование към Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“.

За повече информация, може да последвате следния линк: https://education.ec.europa.eu/bg/focus-topics/digital-education/action-plan 

Детайли

Таргет аудитория

 Дигитални умения в образованието 

Дигитална технология/ категория

Дигитални умения

Обхват на стратегията

Национална

Организация

Пътна карта

2021-2027

Последно обновяване на стратегията

Бюджет

Участие на заинтересованите страни

НАЦИОНАЛЕН СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТ „ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2020-2030“

By Изчисления, Телекомуникации, Медийна грамотност, 5G & WiFi, IoT, Технология, Аудитория, Киберсигурност, За всички, AI & ML, В образованието, Базови дигитални умения, За работещи, Софтуерно инженерство, За ИКТ професионалисти, Големи данни, За публична администрация, ВДЪХНОВЕНИЕ, Национална стратегия, ВДЪХНОВЕНИЕ: Стратегически документи
НАЦИОНАЛЕН СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТ "ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2020-2030"

29.03.2023 |

 Националният стратегически документ, „Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г.“ е приет с Решение на Министерския съвет №493 от 21 юли 2020 г. С него се определят визията и целите на политиката за цифрова трансформация на страната ни за следващото десетилетие, като обобщена политическа рамка, в която намират място Националната програма „Цифрова България 2025“, приоритетите на „Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030“, както и редица други национални стратегически документи с технологична компонента, обхващащи периода до 2030 г. Взети са предвид и целите на Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие и използването на новите технологии за тяхното постигане, както и стратегически документи на Европейската комисия „Европа, пригодна за цифровата ера“, „Изграждане на цифровото бъдеще на Европа“, „Нова индустриална стратегия за Европа“, и др. 

В документа са описани 6 цели, които трябва да бъдат постигнати за този 10-годишен период:

 • Разгръщане на сигурна цифрова инфраструктура
 • Осигуряване на достъп до адекватни технологични знания и цифрови умения
 • Укрепване на капацитета за научни изследвания и иновации
 • Отключване потенциала на данните
 • Цифровизация в полза на кръгова нисковъглеродна икономика
 • Повишаване ефективността на държавното управление и качеството на публичните услуги

Общо 17 са областите на въздействие за периода до 2030 година, описани в стратегическия документ: Цифрова инфраструктура; Киберсигурност; Научни изследвания и иновации; Образование и обучение; Адаптиране на трудовия пазар; Цифрова икономика; Селско стопанство; Транспорт; Енергетика; Околна среда и климат; Здравеопазване; Финанси; Култура; Дезинформация и медийна грамотност; Териториално развитие; Цифрово управление и Сигурност и участие на гражданите в демократичния процес.

Развитието на цифровите технологии и навлизането им във всички сфери на икономическия и социален живот налага необходимостта от преосмисляне на подхода към оползотворяването на изключителния им потенциал за повишаването на конкурентоспособността на българската икономика, увеличаването на търсенето и предлагането и ефективността на публичните услуги и успешно справяне с основните социални предизвикателства в периода до 2030 г.

Пълният текст на Националния стратегически документ „Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г.“ и на Решение на Министерския съвет №493 от 21 юли 2020 г. може да видите на следните линкове:

 

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитални умения за работещи

Дигитални умения за ИКТ професионалисти 

Дигитални умения в образованието 

Дигитални умения за деца

Дигитални умения за публична администрация

Дигитална технология/ категория

Дигитални умения

Дигитална инфраструктура

Обхват на стратегията

Национална

Организация

Пътна карта

2020-2030

Последно обновяване на стратегията

01.02.2023

Бюджет

СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ОБУЧЕНИЕТО И УЧЕНЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2021-2030)

By AI & ML, Базови дигитални умения, Роботика, Софтуерно инженерство, Уеб разработка, Мобилни приложения, Изчисления, Вдъхновение, Телекомуникации, Аудитория, Дигитален маркетинг, Технология, Медийна грамотност, В образованието, IoT, ВДЪХНОВЕНИЕ, Обхват на стратегията, Национална стратегия, ВДЪХНОВЕНИЕ: Стратегически документи
СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ОБУЧЕНИЕТО И УЧЕНЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2021-2030)

28.03.2023 |

 Настоящият стратегически документ и Стратегията за развитие на висшето образование в Република България в периода от 2020г. до 2030г. очертават общата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България. Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030) е изготвена от Министерството на образованието и науката в сътрудничество със заинтересовани страни. 

В стратегическата рамка е отчетено, че основните предизвикателства в обществените отношения на XXI в. са породени от интензивните темпове на развитие във всички сфери на обществения живот, породени от масовата дигитализация и технологичното развитие. Съгласно настоящия документ, функционалната грамотност в областта на математиката, технологиите и дигиталните умения трябва да се доразвива у сегашните и бъдещите ученици, ако целим те да се справят уверено с големите предизвикателства в световен мащаб. Поради тази причина се налага въвеждането на модел на обучение, базиран на интерактивни методи, активно взаимодействие между участниците в образователния процес и учебно съдържание.

Дигитализацията и новите технологии, в частност изкуственият интелект, променят света и структурата на професиите. Тази промяна изисква повишаване нивото на цифровите компетентности и фокусиране на образователния процес върху математиката, технологиите и инженерните умения; върху работата с алгоритми, формирането на умения за гъвкавост и адаптивност. Младите хора трябва да имат достъп до качествено образование. Видно от анализа, изложен в Стратегическата рамка за развитие на образованието голяма част от децата, постъпващи в училище, ще имат професия, която към момента все още не съществува, докато редица други професии изчезват и се заменят с автоматизирани процеси. През следващите 10 години се очаква съществен недостиг на технически кадри с професионално и висше образование.

В стратегията е отчетено незадоволително равнище на дигиталните умения на участниците в образователния процес, но като силна страна е отбелязано въведеното вече обучение за придобиване на дигитални умения и предоставен достъп в училищата до безплатен интернет и дигитални ресурси, както и приоритетните политики за дигитализация в образованието, включително във връзка с прехода към цифрова и зелена икономика. Като заплаха за осъществяването на поставените цели в областта на развитието на дигиталните умения у учениците са посочени консервативните обществени нагласи и ограничена подкрепа за изпреварващи промени в сферата на образованието в съответствие с развитието на технологиите и обществото. 

Сред 9-те приоритетни области за развитието на образованието и обучението до 2030 г. са посочени Образователните иновации, дигиталната трансформация и устойчивото развитие в образованието. Дигиталните умения и компетентност са приоритет за целия образователен спектър, а достъпът до ИКТ за децата от XXI в. е обявен за неразделна част от образованието. Ще се насърчава формирането на умения у учениците, чрез които да станат дигитални създатели, да моделират, програмират и развиват дигитална креативност. Усилията ще се насочат към въвеждане на специализирани софтуерни решения за анализ и оценяване на образователните резултати. Образованието за устойчиво развитие е тясно свързано с международните дискусии за устойчиво развитие, с програмата на ООН и Целите за устойчиво развитие до 2030 година.

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения в образованието 

Дигитална технология/ категория

Дигитални умения

Обхват на стратегията

Национална

Организация

Министерство на обазованието и науката

Пътна карта

2021 г. – 2030 г.

Последно обновяване на стратегията

24.02.2021 г.

Бюджет

Участие на заинтересованите страни