Skip to main content
Category

Обхват на стратегията

ПРОЕКТ “ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ЗА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА ПЛАТФОРМА ЗА ОБУЧЕНИЯ НА ВЪЗРАСТНИ“

By Базови дигитални умения, ВДЪХНОВЕНИЕ, ВДЪХНОВЕНИЕ: Стратегически документи, За работещи, Национална стратегия, Обхват на стратегията, ТехнологияNo Comments
ПРОЕКТ ''ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ЗА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА ПЛАТФОРМА ЗА ОБУЧЕНИЯ НА ВЪЗРАСТНИ''

06.04.2023 |

 Развитието на дигиталните умения в е приоритет на няколко програми и стратегии за следващите няколко години. Подобна е и задачата пред проекта „Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни“.

Основна цел е разширяване на достъпа и предоставяне на повече възможности за качествено обучение, използвайки дигиталните технологии. Разработването и внедряването на виртуална платформа за онлайн обучение ще предостави гъвкави и достъпни форми на учене като онлайн курсове за обучение от разстояние и електронни ресурси за самостоятелно учене.

След създаването и внедряването на виртуалната платформа за електронно обучение по, всички курсове в електронна среда за обучение на безработни и заети лица, организирани в рамките на активната политика на пазара на труда и финансирани от държавния бюджет и от ЕСФ+ по Програма „Развитие на човешките ресурси“, ще се провеждат през нея.

Виртуалната платформа за електронно обучение ще бъде свързана с Информационната система за оценка на компетентността “My Competence”, която представя модели с описание на уменията, необходими за успешно изпълнение на ключови длъжности, работа с инструменти, както и с бази данни и електронни регистри, имащи отношение към обучението на възрастни – Националната база данни на пазара на труда на Агенцията по заетостта (АЗ), Електронния регистър на центровете за професионално обучение на Националната агенция (НАПОО) за професионално образование и обучение и др.

До Платформата ще имат достъп и възложителите на обученията, както и контролни органи (напр. МТСП, АЗ, НАПОО, работодатели и др.). Те ще могат да осъществяват мониторинг и контрол на изпълнението на обученията в реално време. Във всеки един момент от периода на обучение ще може да се проверява присъствие на обучаемите, изпълнение на учебната програма по дни, успеваемост чрез достъп до изпитните материали и тестове, достъп до материалите и анкетните карти за оценка на обучението и др. По този начин ще се проследява съответствието с нормативните изисквания за организиране на обучение и за качеството на провежданото обучение.

Общият предвиден финансов ресурс е в размер на 379 470 088 лв.

Срок за изпълнение на проекта – 54 месеца (2022-2026)

Очаквани резултати:

  • Да функционират 760 дигитални клуба, в които ще бъде осигурен достъп до платформата за обучение
  • Приблизително 500 хил. безработни и заети лица да са преминали обучения за базово и/или средно равнище на дигитални умения
  • Приблизително 100 хил. безработни и заети лица да са валидирали своите знания по базово и/или средно равнище на дигитални умения
Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитални умения за публична администрация

Дигитални умения за служители

Дигитална технология/ категория

Дигитални умения

Обхват на стратегията

Национална

Организация

Министерство на труда и социалната политика

Пътна карта

54 месеца (2022-2026)

Последно обновяване на стратегията

Бюджет

379 470 088 лв.

Участие на заинтересованите страни

КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ В БЪЛГАРИЯ ДО 2030г.

By AI & ML, Аудитория, В образованието, ВДЪХНОВЕНИЕ, ВДЪХНОВЕНИЕ: Стратегически документи, За всички, За ИКТ професионалисти, За публична администрация, За работещи, Национална стратегия, ТехнологияNo Comments
КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ В БЪЛГАРИЯ ДО 2030г.

30.03.2023 |

 С Протокол 72 от редовното заседание на Министерския съвет от 16.12.2020 г. е приета Концепция за развитието на изкуствения интелект в България до 2030 г.

Документът предлага цялостна визия за развитието и използването на изкуствения интелект в България. Основава се върху стратегическите и програмни документи на Европейската комисия, които разглеждат изкуствения интелект като един от основните двигатели на цифровата трансформация в Европа.

Основната цел на концепцията е да обедини усилията по разработка и внедряване на системи с изкуствен интелект чрез създаване на научен, експертен, бизнес и управленски капацитет. Предвижда се осигуряване на модерна комуникационна и научна инфраструктура за развитие на цифрови технологии от ново поколение. Ще бъде усъвършенствана системата за образование и учене през целия живот. Ще бъде подкрепено развитието на научните изследвания и внедряването на иновации в ключови сектори, както и ще се работи за въвеждане на етична правна и регулаторна рамка, която се ползва с обществено доверие.

 Концепция за развитието на изкуствения интелект в България до 2030 г. (официална)

„Изкуственият интелект отдавна не е абстрактно понятие. Става повсеместен , много бизнеси са фокусирани в създаването на иновации, базирани на него. Някои от секторите в резултат на развитието на изкуствения интелект ще бъдат обект на пълна трансформация, някои ще бъдат променени завинаги“, заяви на правителствено заседания министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков.

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитални умения за работещи

Дигитални умения за ИКТ професионалисти 

Дигитални умения в образованието

Дигитална технология/ категория

Изкуствен интелект

Дигитални умения

Обхват на стратегията

Национална

Организация

Пътна карта

2020-2030

Последно обновяване на стратегията

Бюджет

Участие на заинтересованите страни

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЦИФРОВА БЪЛГАРИЯ 2025“

By AI & ML, IoT, Аудитория, Базови дигитални умения, В образованието, ВДЪХНОВЕНИЕ, Вдъхновение, ВДЪХНОВЕНИЕ: Стратегически документи, За всички, За ИКТ професионалисти, За публична администрация, За работещи, Киберсигурност, Национална стратегия, ТехнологияNo Comments
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ЦИФРОВА БЪЛГАРИЯ 2025"

29.03.2023 |

 Програма „Цифрова България 2025“ има за цел да модернизира и увеличи широкото прилагане на интелигентни решения в областта на информационните технологии (ИТ) във всички области на икономиката и социалния живот. Друга цел на програмата е насочена към стратегическото повишаване на цифровите компетентности и умения на всички нива.

Програма „Цифрова България 2025“ се координира от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на България. Програма „Цифрова България 2025“ съдържа 3 основни цели, когато става въпрос за развитие на цифровите умения на национално ниво:

Модернизиране на училищното и висшето образование в областта на ИКТ

Изпълнението на тази цел включва ключови дейности като: насърчаване на развитието на модерна и надеждна инфраструктура за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училищата, подобряване на оценяването на цифровите компетентности на учениците при завършване на средно образование, модернизиране на учебните програми и методите на преподаване, както и повишаване на квалификацията на учителите, преподавателите и предоставящите обучение. Дейностите са насочени и към по-нататъшно укрепване на сътрудничеството между образованието, промишлеността и неправителствения сектор.

Увеличаване на броя на висококвалифицираните специалисти в областта на ИКТ

За изпълнението на тази цел се разглеждат две ключови дейности: увеличаване на броя на младите хора, обучени за професии в областта на ИКТ, и насърчаване на развитието на квалифицирани специалисти в областта на ИКТ чрез съсредоточаване върху подходите за учене през целия живот и повишаване на квалификацията.

Подобряване на цифровите и ИКТ умения на работната сила

В рамките на тази цел се разглеждат програми за повишаване и преквалификация, финансирани от българското правителство.

По-подробна информация за приоритетите на програмата, свързани с цифровите умения, може да бъде намерена в пълния текст на програмния документ (стр. 33-34) и пътната карта.

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитални умения за ИКТ професионалисти 

Дигитални умения в образованието 

Дигитални умения за деца

Дигитална технология/ категория

Дигитални умения

Обхват на стратегията

Национална

Организация

Програма „Цифрова България 2025“ се координира от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на България

Пътна карта

2020-2025

Последно обновяване на стратегията

10.02.2023

Бюджет

Участие на заинтересованите страни