Skip to main content
Category

Други

КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМАТА „ЦИФРОВА ЕВРОПА“

By Възможности, Форма на финансирането, Други, Инстуционална инициатива на ЕС за финансиране, ВЪЗМОЖНОСТИ, ВЪЗМОЖНОСТИ: Финансиране, Държава, подходяща за финансирането, България, Грант, Инициатива на финансирането
КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМАТА „ЦИФРОВА ЕВРОПА“

07.08.2023 |

Уебстраницата за възможности за финансиране и тръжни процедури (Funding and Tender) ви дава преглед на предстоящите или вече отворени покани за представяне на предложения („покани за представяне на предложения“). Всяка покана има свой собствен документ за покана, свързан с конкретна тема. В него се предоставя по-точна информация по някои от въпросите, които Европейската комисия би искала да разгледате в предложението.

Уеб страницата за възможности за финансиране и търгове е домакин на услугите за управление на вашите предложения и проекти през целия им жизнен цикъл.

Процесът на кандидатстване

Изпратете предложението си е преди 17,00 ч. брюкселско време в деня на посочения краен срок за поканата. Имайте предвид, че този срок и конкретното време са строги и трябва да се спазват. Европейската комисия препоръчва да представите предложението си своевременно и да не чакате до последния момент.Всички предложения трябва да бъдат подадени онлайн.

Намерете партньорите си

Ако се нуждаете от помощ, за да намерите потенциален партньор с определени компетентности или опит, използвайте опциите за търсене на партньори.

Оценка 

След изтичането на крайния срок всички предложения се оценяват по критериите, публикувани в работната програма, което води до съставяне на списък с предложения в приоритетен ред. В оценката могат да участват независими експерти, специализирани в съответните области. 

Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства

Когато оценката приключи, кандидатите се информират за резултата.  

Европейската комисия ще изготви споразумение за отпускане на безвъзмездни средства с всеки от успешните участници в рамките на отпуснатия бюджет. В споразумението за отпускане на безвъзмездни средства са описани дейностите, които трябва да бъдат предприети, в съответствие с целите на поканата, продължителността на проекта, бюджета, ставките и разходите, както и приноса на Европейската комисия, правата и задълженията и други особености, свързани с темата, обхващаща конкретното споразумение за отпускане на безвъзмездни средства. Срокът за подписване на споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства е до 9 месеца от приключването на поканата.

Детайли

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитална технология/ категория

Дигитални умения

Форма на финансирането

Грант

Държава, подходяща за финансирането

България

Други

Финансов посредник

ПОВИШАВАНЕ НА ЦИФРОВИТЕ УМЕНИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИЦИ, ПО-СПЕЦИАЛНО НА МОМИЧЕТАТА

By Форма на финансирането, Други, Инстуционална инициатива на ЕС за финансиране, ВЪЗМОЖНОСТИ: Финансиране, Държава, подходяща за финансирането, България, Инициатива на финансирането, Финансов инструмент
ПОВИШАВАНЕ НА ЦИФРОВИТЕ УМЕНИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИЦИ, ПО-СПЕЦИАЛНО НА МОМИЧЕТАТА

04.08.2023 |

Проектът по програма “Дигитална Европа” цели по-силно сътрудничество между началните, средните и професионалните училища и висшето образование и научни изследвания, както и увеличаване на броя на учениците, които се записват в дигитално обучение с цел премахване на разликата в дигиталните умения между половете. 

Средствата за постигане на тези резултати ще включват провеждане на летни училища, организиране на специализирана информация и дни на кариерата, както и провеждане на дейности за разпространение и популяризиране, включително събития като seдмицата на кодирането на ЕС.

Студентите по дигитални и ИКТ дисциплини представляват малцинство, като през 2021 г. те са били едва 4,5% от всички завършили. Съществува и сериозен проблем с баланса между половете, като само 19% от специалистите по ИКТ и всеки трети завършил наука, технологии, инженерство и/или математика (STEM) са жени. Също така, съществува голяма конкуренция за малцината ученици, които имат подходящи профили и интерес към изучаване на дисциплини в областта на науката и математиката на университетско ниво.

За да се запълни значителният недостиг на специалисти в сектора, използващи съвременни цифрови технологии и специалисти по ИКТ, е необходимо да се увеличи наборът от ученици, които в крайна сметка биха се заинтересували да изучават STEM и ИКТ, със специален акцент върху момичетата и жените, които са значително по-слабо представени в дигиталната сфера. Насърчаването на развитието на цифрови умения от ранна възраст и по непрекъснат начин е от съществено значение за повлияване на нивото на цифровите умения на населението и броя на студентите и студентите, които обмислят обучение и кариера в ИКТ. 

Има остра нужда за новаторски подходи за привличане на млади хора, особено момичета, и то от ранна възраст – началното училище, към дигиталните науки и кариера. Освен това, е нужна и промяна на нагласите и възприятията за цялото поле.

Обхват:

Целта на този проект е да се вземат мерки за увеличаване на броя на студентите, които следват дигитално обучение и кариера, със специален акцент върху увеличаването на участието на момичетата. Той ще подкрепя съвместни действия между водещи технически висши учебни заведения, предприятия и училища за насърчаване на дигиталните изследвания чрез практически дейности и проекти. Друга цел е да разшири инициативата “Седмица на кодирането на ЕС”.

Част от ангажиментите ще бъдат финансиране на летни училища за гимназисти в цифрови области, дни на кариера за хора, които се интересуват от цифрови технологии, с оглед насърчаване на повече полово разнообразие и насърчаване на обмена между висшите учебни заведения и основните и средните училища по цифрови теми. Освен това, специална роля трябва да бъде обърната към ролята на момичетата и жените в дигиталното поле, с акцент върху развенчаването на съществуващите стереотипи и справянето с липсата на увереност.

Проектът е отворен от 11 май и крайната дата за кандидатстване е 26 септември. 

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения в образованието 

Дигитални умения за деца

Дигитална технология/ категория

Дигитални умения

Форма на финансирането

Финансов инструмент

Държава, подходяща за финансирането

България

Други

Финансов посредник

Бенефициенти

Университети

Бизнес

Училища

Летни училища

 

Условия

ЕС ФИНАНСИРА С ДО 15 000 ЕВРО ПРОЕКТИ ЗА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ И БЛОКЧЕЙН

By Форма на финансирането, Други, Инстуционална инициатива на ЕС за финансиране, ВЪЗМОЖНОСТИ: Финансиране, Държава, подходяща за финансирането, България, Инициатива на финансирането, Финансов инструмент
ЕС ФИНАНСИРА С ДО 15 000 ЕВРО ПРОЕКТИ ЗА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ И БЛОКЧЕЙН

23.06.2023 |

Европейските малки и средни фирми, разработващи технологии за ИИ и/или блокчейн, могат да кандидатстват с проекти за цифров и зелен преход. 

Финансиране на малки и средни предприятия (МСП), които подпомагат дейностите по цифровизацията, активиране на услуги и разработването на продукти за осъществяване на техния цифров и зелен преход предлагат AIBC EUROCLUSTERS.

Поканата за представяне на предложения е насочена към европейски МСП в секторите на производството, мобилността, логистиката и енергетиката, с акцент върху разработването и внедряването на технологии за изкуствен интелект и блокчейн.

Дейностите включват фазата на планиране на дигиталната трансформация чрез ИИ и блокчейн. Темите са групирани според основните предизвикателства днес и са представени с кратко описание на всяко предизвикателство. 

Финансирането включва трансфер на технологии, PoC, разработване на бизнес модел и разработване на продукт или решение. Одобрените кандидати могат да получат до 15 000 евро, като общият бюджет за първата процедура е 150 000 евро, от които могат да се възползват най-малко 10 МСП. Втората покана предлага подобни възможности и обхваща различни събития, включително срещи на върха, конгреси, форуми и изложения, с акцент върху екологията и устойчивостта. Крайният срок за първата процедура е 5 септември 2023 г.

Допустимите разходи, които финансовата помощ може да покрие, включват пътни разходи, разходи за настаняване, дневни разходи, както и такси за участие и щандове, специфични за събитието. За да бъдат допустими за финансиране, събитията трябва да се провеждат между ноември 2023 г. и октомври 2024 г. и да се намират извън региона на кандидата.

С тази инициатива европейските МСП имат ценна възможност да се свържат с глобалната общност на AI и блокчейн, като отворят врати за сътрудничество, иновации и изява на международна сцена. Заинтересованите МСП се насърчават да се възползват от този шанс и да подадат своите онлайн заявления преди съответните крайни срокове за двете процедури.

 

Линк за кандидатстване:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AIBC_OpenCall_Services_ProductDev

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за работещи

Дигитални умения за ИКТ професионалисти 

Дигитална технология/ категория

Изкуствен интелект

Блокчейн

Форма на финансирането

Финансов инструмент

Държава, подходяща за финансирането

Други

България

Финансов посредник

Бенефициенти

МСП

Стартъпи

Условия