Skip to main content
Category

Форма на финансирането

Internet Freedom Fund

By България, ВЪЗМОЖНОСТИ, ВЪЗМОЖНОСТИ: Финансиране, Грант, Други, Държава, подходяща за финансирането, Инициатива на финансирането, Международна инициатива за финансиране, Форма на финансиранетоNo Comments
Internet Freedom Fund

17.07.2024 |

За Internet Freedom Fund

Фондът за свобода на интернет е основната възможност, чрез която Open Technology Fund (OTF) подкрепя иновативни проекти за глобална свобода в интернет. Тези проекти са фокусирани върху разработването и прилагането на технологии, но могат да включват и приложни изследвания, събирания и проекти за дигитална сигурност. Вижте по-долу за повече подробности за всяка категория.

OTF дава приоритет на проекти, идващи от лица или организации, които кандидатстват за първи път, се идентифицират като недостатъчно представени в областта и адресират области, които са с недостатъчно финансиране.

 

Процес на кандидатстване и информация за наградите

Кандидатурите за Фонда преминават през двустепенен процес на кандидатстване и се приемат на постоянна основа.

Наградите варират между $10,000 и $900,000 за период до 24 месеца. Идеалните кандидати търсят финансиране между $50,000 и $200,000 за усилия между 6 и 12 месеца.

Финансирането се извършва чрез договори на база на изпълнението, подписани директно с кандидата или кандидатите. Финансирането се разпределя след изпълнение на заявените цели, дейности и резултати според график, описан в договора. Всички плащания се извършват в щатски долари и ще съответстват на местните закони, регулации и етични правила.

Успешните кандидати се свързват с програмен мениджър на OTF, който ще наблюдава всички проектни мониторингови и оценъчни дейности по време на договора. Мониторингът и оценката се основават на предварително определени и съгласувани метрики, резултати и цели, описани от кандидата в проектното предложение.

 

Категории на финансиране

Разработка на технологии

OTF подкрепя разработването на иновативни технологии за свобода в интернет от фазата на прототип до фазата на внедряване, както и подкрепя проекти за основна инфраструктура, които служат на общностите за интернет свобода и човешки права.

Кандидатурите за тази категория могат да включват, но не са ограничени до:

– Създаване на нови, с отворен код технологии за заобикаляне на цензурата
– Подобряване на съществуваща технология за интернет свобода с отворен код, включително подобрения на сигурността, използваемостта и адаптивността
– Разработване на методи за преразпределение на съдържание с цел достъп до съдържание зад правителствени защитни стени
– Инструменти от следващо поколение
– Подобряване на стандартите за сигурност, осигуряване на качеството и добрите практики в рамките на проекти за основна инфраструктура
– Подобряване на достъпността и използваемостта на съществуващи проекти

Как да кандидатствате:

Кандидатстването за Фонда за свобода на интернет е двустепенен процес:

Първи етап: Подайте концептуална бележка чрез онлайн системата за кандидатстване на OTF, в която да опишете вашата проектна идея чрез кратка форма.

Втори етап: Кандидатите, чиито концептуални бележки се считат за високо конкурентни, ще бъдат поканени да подадат предложение, в което ще разширят своята проектна идея.

Консултативният съвет на Фонда за свобода на интернет, състоящ се от експерти в съответните области и въпроси, свързани със свободата в интернет, ще проведе окончателен преглед на конкурентните предложения.

За допълнителна информация, проверете ТУК.

Детайли

Уебсайт

www.digitalalliance.bg 

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитални умения за работещи

Дигитални умения за ИКТ професионалисти 

Дигитални умения в образованието 

Дигитални умения за деца

Дигитални умения за публична администрация

Дигитална технология/ категория

Изкуствен интелект

Куберсигурност

5G

Форма на финансирането

Бизнес заем

Традиционен студентски банков заем

Грант

Финансов инструмент

Държава, подходяща за финансирането

България

Други

Финансов посредник

(свободен текст/ уебсайт)

Бенефициенти

(свободен текст/линк)

Условия

(свободен текст/линк)

КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМАТА „ЦИФРОВА ЕВРОПА“

By България, Възможности, ВЪЗМОЖНОСТИ, ВЪЗМОЖНОСТИ: Финансиране, Грант, Други, Държава, подходяща за финансирането, Инициатива на финансирането, Инстуционална инициатива на ЕС за финансиране, Форма на финансиранетоNo Comments
КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМАТА „ЦИФРОВА ЕВРОПА“

07.08.2023 |

Уебстраницата за възможности за финансиране и тръжни процедури (Funding and Tender) ви дава преглед на предстоящите или вече отворени покани за представяне на предложения („покани за представяне на предложения“). Всяка покана има свой собствен документ за покана, свързан с конкретна тема. В него се предоставя по-точна информация по някои от въпросите, които Европейската комисия би искала да разгледате в предложението.

Уеб страницата за възможности за финансиране и търгове е домакин на услугите за управление на вашите предложения и проекти през целия им жизнен цикъл.

Процесът на кандидатстване

Изпратете предложението си е преди 17,00 ч. брюкселско време в деня на посочения краен срок за поканата. Имайте предвид, че този срок и конкретното време са строги и трябва да се спазват. Европейската комисия препоръчва да представите предложението си своевременно и да не чакате до последния момент.Всички предложения трябва да бъдат подадени онлайн.

Намерете партньорите си

Ако се нуждаете от помощ, за да намерите потенциален партньор с определени компетентности или опит, използвайте опциите за търсене на партньори.

Оценка 

След изтичането на крайния срок всички предложения се оценяват по критериите, публикувани в работната програма, което води до съставяне на списък с предложения в приоритетен ред. В оценката могат да участват независими експерти, специализирани в съответните области. 

Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства

Когато оценката приключи, кандидатите се информират за резултата.  

Европейската комисия ще изготви споразумение за отпускане на безвъзмездни средства с всеки от успешните участници в рамките на отпуснатия бюджет. В споразумението за отпускане на безвъзмездни средства са описани дейностите, които трябва да бъдат предприети, в съответствие с целите на поканата, продължителността на проекта, бюджета, ставките и разходите, както и приноса на Европейската комисия, правата и задълженията и други особености, свързани с темата, обхващаща конкретното споразумение за отпускане на безвъзмездни средства. Срокът за подписване на споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства е до 9 месеца от приключването на поканата.

Детайли

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитална технология/ категория

Дигитални умения

Форма на финансирането

Грант

Държава, подходяща за финансирането

България

Други

Финансов посредник

ПОВИШАВАНЕ НА ЦИФРОВИТЕ УМЕНИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИЦИ, ПО-СПЕЦИАЛНО НА МОМИЧЕТАТА

By България, ВЪЗМОЖНОСТИ: Финансиране, Други, Държава, подходяща за финансирането, Инициатива на финансирането, Инстуционална инициатива на ЕС за финансиране, Финансов инструмент, Форма на финансиранетоNo Comments
ПОВИШАВАНЕ НА ЦИФРОВИТЕ УМЕНИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИЦИ, ПО-СПЕЦИАЛНО НА МОМИЧЕТАТА

04.08.2023 |

Проектът по програма “Дигитална Европа” цели по-силно сътрудничество между началните, средните и професионалните училища и висшето образование и научни изследвания, както и увеличаване на броя на учениците, които се записват в дигитално обучение с цел премахване на разликата в дигиталните умения между половете. 

Средствата за постигане на тези резултати ще включват провеждане на летни училища, организиране на специализирана информация и дни на кариерата, както и провеждане на дейности за разпространение и популяризиране, включително събития като seдмицата на кодирането на ЕС.

Студентите по дигитални и ИКТ дисциплини представляват малцинство, като през 2021 г. те са били едва 4,5% от всички завършили. Съществува и сериозен проблем с баланса между половете, като само 19% от специалистите по ИКТ и всеки трети завършил наука, технологии, инженерство и/или математика (STEM) са жени. Също така, съществува голяма конкуренция за малцината ученици, които имат подходящи профили и интерес към изучаване на дисциплини в областта на науката и математиката на университетско ниво.

За да се запълни значителният недостиг на специалисти в сектора, използващи съвременни цифрови технологии и специалисти по ИКТ, е необходимо да се увеличи наборът от ученици, които в крайна сметка биха се заинтересували да изучават STEM и ИКТ, със специален акцент върху момичетата и жените, които са значително по-слабо представени в дигиталната сфера. Насърчаването на развитието на цифрови умения от ранна възраст и по непрекъснат начин е от съществено значение за повлияване на нивото на цифровите умения на населението и броя на студентите и студентите, които обмислят обучение и кариера в ИКТ. 

Има остра нужда за новаторски подходи за привличане на млади хора, особено момичета, и то от ранна възраст – началното училище, към дигиталните науки и кариера. Освен това, е нужна и промяна на нагласите и възприятията за цялото поле.

Обхват:

Целта на този проект е да се вземат мерки за увеличаване на броя на студентите, които следват дигитално обучение и кариера, със специален акцент върху увеличаването на участието на момичетата. Той ще подкрепя съвместни действия между водещи технически висши учебни заведения, предприятия и училища за насърчаване на дигиталните изследвания чрез практически дейности и проекти. Друга цел е да разшири инициативата “Седмица на кодирането на ЕС”.

Част от ангажиментите ще бъдат финансиране на летни училища за гимназисти в цифрови области, дни на кариера за хора, които се интересуват от цифрови технологии, с оглед насърчаване на повече полово разнообразие и насърчаване на обмена между висшите учебни заведения и основните и средните училища по цифрови теми. Освен това, специална роля трябва да бъде обърната към ролята на момичетата и жените в дигиталното поле, с акцент върху развенчаването на съществуващите стереотипи и справянето с липсата на увереност.

Проектът е отворен от 11 май и крайната дата за кандидатстване е 26 септември. 

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения в образованието 

Дигитални умения за деца

Дигитална технология/ категория

Дигитални умения

Форма на финансирането

Финансов инструмент

Държава, подходяща за финансирането

България

Други

Финансов посредник

Бенефициенти

Университети

Бизнес

Училища

Летни училища

 

Условия