Skip to main content
Category

Финансов инструмент

ПОВИШАВАНЕ НА ЦИФРОВИТЕ УМЕНИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИЦИ, ПО-СПЕЦИАЛНО НА МОМИЧЕТАТА

By Форма на финансирането, Други, Инстуционална инициатива на ЕС за финансиране, ВЪЗМОЖНОСТИ: Финансиране, Държава, подходяща за финансирането, България, Инициатива на финансирането, Финансов инструмент
ПОВИШАВАНЕ НА ЦИФРОВИТЕ УМЕНИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИЦИ, ПО-СПЕЦИАЛНО НА МОМИЧЕТАТА

04.08.2023 |

Проектът по програма “Дигитална Европа” цели по-силно сътрудничество между началните, средните и професионалните училища и висшето образование и научни изследвания, както и увеличаване на броя на учениците, които се записват в дигитално обучение с цел премахване на разликата в дигиталните умения между половете. 

Средствата за постигане на тези резултати ще включват провеждане на летни училища, организиране на специализирана информация и дни на кариерата, както и провеждане на дейности за разпространение и популяризиране, включително събития като seдмицата на кодирането на ЕС.

Студентите по дигитални и ИКТ дисциплини представляват малцинство, като през 2021 г. те са били едва 4,5% от всички завършили. Съществува и сериозен проблем с баланса между половете, като само 19% от специалистите по ИКТ и всеки трети завършил наука, технологии, инженерство и/или математика (STEM) са жени. Също така, съществува голяма конкуренция за малцината ученици, които имат подходящи профили и интерес към изучаване на дисциплини в областта на науката и математиката на университетско ниво.

За да се запълни значителният недостиг на специалисти в сектора, използващи съвременни цифрови технологии и специалисти по ИКТ, е необходимо да се увеличи наборът от ученици, които в крайна сметка биха се заинтересували да изучават STEM и ИКТ, със специален акцент върху момичетата и жените, които са значително по-слабо представени в дигиталната сфера. Насърчаването на развитието на цифрови умения от ранна възраст и по непрекъснат начин е от съществено значение за повлияване на нивото на цифровите умения на населението и броя на студентите и студентите, които обмислят обучение и кариера в ИКТ. 

Има остра нужда за новаторски подходи за привличане на млади хора, особено момичета, и то от ранна възраст – началното училище, към дигиталните науки и кариера. Освен това, е нужна и промяна на нагласите и възприятията за цялото поле.

Обхват:

Целта на този проект е да се вземат мерки за увеличаване на броя на студентите, които следват дигитално обучение и кариера, със специален акцент върху увеличаването на участието на момичетата. Той ще подкрепя съвместни действия между водещи технически висши учебни заведения, предприятия и училища за насърчаване на дигиталните изследвания чрез практически дейности и проекти. Друга цел е да разшири инициативата “Седмица на кодирането на ЕС”.

Част от ангажиментите ще бъдат финансиране на летни училища за гимназисти в цифрови области, дни на кариера за хора, които се интересуват от цифрови технологии, с оглед насърчаване на повече полово разнообразие и насърчаване на обмена между висшите учебни заведения и основните и средните училища по цифрови теми. Освен това, специална роля трябва да бъде обърната към ролята на момичетата и жените в дигиталното поле, с акцент върху развенчаването на съществуващите стереотипи и справянето с липсата на увереност.

Проектът е отворен от 11 май и крайната дата за кандидатстване е 26 септември. 

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения в образованието 

Дигитални умения за деца

Дигитална технология/ категория

Дигитални умения

Форма на финансирането

Финансов инструмент

Държава, подходяща за финансирането

България

Други

Финансов посредник

Бенефициенти

Университети

Бизнес

Училища

Летни училища

 

Условия

ЕС ФИНАНСИРА С ДО 15 000 ЕВРО ПРОЕКТИ ЗА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ И БЛОКЧЕЙН

By Форма на финансирането, Други, Инстуционална инициатива на ЕС за финансиране, ВЪЗМОЖНОСТИ: Финансиране, Държава, подходяща за финансирането, България, Инициатива на финансирането, Финансов инструмент
ЕС ФИНАНСИРА С ДО 15 000 ЕВРО ПРОЕКТИ ЗА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ И БЛОКЧЕЙН

23.06.2023 |

Европейските малки и средни фирми, разработващи технологии за ИИ и/или блокчейн, могат да кандидатстват с проекти за цифров и зелен преход. 

Финансиране на малки и средни предприятия (МСП), които подпомагат дейностите по цифровизацията, активиране на услуги и разработването на продукти за осъществяване на техния цифров и зелен преход предлагат AIBC EUROCLUSTERS.

Поканата за представяне на предложения е насочена към европейски МСП в секторите на производството, мобилността, логистиката и енергетиката, с акцент върху разработването и внедряването на технологии за изкуствен интелект и блокчейн.

Дейностите включват фазата на планиране на дигиталната трансформация чрез ИИ и блокчейн. Темите са групирани според основните предизвикателства днес и са представени с кратко описание на всяко предизвикателство. 

Финансирането включва трансфер на технологии, PoC, разработване на бизнес модел и разработване на продукт или решение. Одобрените кандидати могат да получат до 15 000 евро, като общият бюджет за първата процедура е 150 000 евро, от които могат да се възползват най-малко 10 МСП. Втората покана предлага подобни възможности и обхваща различни събития, включително срещи на върха, конгреси, форуми и изложения, с акцент върху екологията и устойчивостта. Крайният срок за първата процедура е 5 септември 2023 г.

Допустимите разходи, които финансовата помощ може да покрие, включват пътни разходи, разходи за настаняване, дневни разходи, както и такси за участие и щандове, специфични за събитието. За да бъдат допустими за финансиране, събитията трябва да се провеждат между ноември 2023 г. и октомври 2024 г. и да се намират извън региона на кандидата.

С тази инициатива европейските МСП имат ценна възможност да се свържат с глобалната общност на AI и блокчейн, като отворят врати за сътрудничество, иновации и изява на международна сцена. Заинтересованите МСП се насърчават да се възползват от този шанс и да подадат своите онлайн заявления преди съответните крайни срокове за двете процедури.

 

Линк за кандидатстване:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AIBC_OpenCall_Services_ProductDev

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за работещи

Дигитални умения за ИКТ професионалисти 

Дигитална технология/ категория

Изкуствен интелект

Блокчейн

Форма на финансирането

Финансов инструмент

Държава, подходяща за финансирането

Други

България

Финансов посредник

Бенефициенти

МСП

Стартъпи

Условия