Skip to main content
Category

Грант

КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМАТА „ЦИФРОВА ЕВРОПА“

By Възможности, Други, Инстуционална инициатива на ЕС за финансиране, Форма на финансирането, ВЪЗМОЖНОСТИ, ВЪЗМОЖНОСТИ: Финансиране, Държава, подходяща за финансирането, България, Инициатива на финансирането, Грант
КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМАТА „ЦИФРОВА ЕВРОПА“

07.08.2023 |

Уебстраницата за възможности за финансиране и тръжни процедури (Funding and Tender) ви дава преглед на предстоящите или вече отворени покани за представяне на предложения („покани за представяне на предложения“). Всяка покана има свой собствен документ за покана, свързан с конкретна тема. В него се предоставя по-точна информация по някои от въпросите, които Европейската комисия би искала да разгледате в предложението.

Уеб страницата за възможности за финансиране и търгове е домакин на услугите за управление на вашите предложения и проекти през целия им жизнен цикъл.

Процесът на кандидатстване

Изпратете предложението си е преди 17,00 ч. брюкселско време в деня на посочения краен срок за поканата. Имайте предвид, че този срок и конкретното време са строги и трябва да се спазват. Европейската комисия препоръчва да представите предложението си своевременно и да не чакате до последния момент.Всички предложения трябва да бъдат подадени онлайн.

Намерете партньорите си

Ако се нуждаете от помощ, за да намерите потенциален партньор с определени компетентности или опит, използвайте опциите за търсене на партньори.

Оценка 

След изтичането на крайния срок всички предложения се оценяват по критериите, публикувани в работната програма, което води до съставяне на списък с предложения в приоритетен ред. В оценката могат да участват независими експерти, специализирани в съответните области. 

Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства

Когато оценката приключи, кандидатите се информират за резултата.  

Европейската комисия ще изготви споразумение за отпускане на безвъзмездни средства с всеки от успешните участници в рамките на отпуснатия бюджет. В споразумението за отпускане на безвъзмездни средства са описани дейностите, които трябва да бъдат предприети, в съответствие с целите на поканата, продължителността на проекта, бюджета, ставките и разходите, както и приноса на Европейската комисия, правата и задълженията и други особености, свързани с темата, обхващаща конкретното споразумение за отпускане на безвъзмездни средства. Срокът за подписване на споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства е до 9 месеца от приключването на поканата.

Детайли

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитална технология/ категория

Дигитални умения

Форма на финансирането

Грант

Държава, подходяща за финансирането

България

Други

Финансов посредник

ДЪРЖАВАТА ЩЕ ФИНАНСИРА ОБУЧЕНИЯ ЗА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ

By За работещи, За ИКТ професионалисти, За публична администрация, Възможности, Аудитория, За всички, Форма на финансирането, Инстуционална инициатива на ЕС за финансиране, ВЪЗМОЖНОСТИ: Финансиране, Държава, подходяща за финансирането, България, ВЪЗМОЖНОСТИ, Грант, Инициатива на финансирането
ДЪРЖАВАТА ЩЕ ФИНАНСИРА ОБУЧЕНИЯ ЗА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ

25.05.2023 |

На фона на сигналите на бизнеса в България за критично ниското ниво на дигитални умения на българите и драматичното разминаване с нуждите на трудовия пазар служебното правителство одобри възможност за финансиране на цифрови и други ключови компетенции. За първи път ще се финансират обучения за придобиване на определено ниво на цифрова компетентност.

Заети, безработни и икономически неактивни хора ще могат да получат ваучери за обучение за придобиване на първа, втора и трета степен на професионална квалификация, цифрови и други ключови компетентности.

Това е заложено в проект на постановление на Министерския съвет, който беше одобрен днес от правителството. С документа се определят условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) 2021 – 2027 г., Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и Фонда за справедлив преход (ФСП).

Постановлението доразвива и надгражда досега натрупания опит за обучения с ваучери на заети и безработни по проекти, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в периода 2009-2020 г., уточняват от пресцентъра на кабинета.

За първи път ще се финансират обучения за придобиване на базово, средно, напреднало и високоспециализирано ниво на цифрова компетентност. Ваучерите за обучение ще се предоставят от Агенцията по заетостта на безработни, неактивни и заети хора, които са представители на целевите групи по ПРЧР, НПВУ и ФСП. Те ще могат да кандидатстват за тях чрез електронната платформа на агенцията.

Ваучерът ще представлява цифров документ с уникален идентификационен цифров код, който ще позволява неговото индивидуализиране и проследяване. Агенцията по заетостта ще продължава да поддържа на електронната си страница публичен регистър на предоставените ваучери.

Хората, получили ваучери, ще имат право сами да избират вида и доставчика на обучението. Стойността на ваучерите зависи от вида и продължителността на курсовете. За придобиване на първа степен професионална квалификация например тя ще бъде 660 лв. за обучение от не по-малко от 300 учебни часа. За втора степен на професионална квалификация ваучерът ще е на стойност 1320 лв. за не по-малко от 660 учебни часа, а за трета степен – 1980 лв. за 960 учебни часа.

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитални умения за работещи

Дигитални умения за ИКТ професионалисти 

Дигитални умения за публична администрация

Дигитална технология/ категория

Дигитални умения

Форма на финансирането

Грант

Държава, подходяща за финансирането

България

Финансов посредник

Агенцията по заетостта

Бенефициенти

Физически лица

Условия

Безработни, неактивни и заети хора, които са представители на целевите групи

НАУКА С БЪДЕЩЕ III БИОТЕХНОЛОГИИ, ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ (AI) И УМНИ ТЕХНОЛОГИИ

By Роботика, Софтуерно инженерство, Микроелектроника, Изчисления, 5G & WiFi, IoT, Аудитория, За ИКТ професионалисти, Технология, AI & ML, Форма на финансирането, ВЪЗМОЖНОСТИ: Финансиране, Държава, подходяща за финансирането, България, Международна инициатива за финансиране, Грант, Инициатива на финансирането
НАУКА С БЪДЕЩЕ III БИОТЕХНОЛОГИИ, ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ (AI) И УМНИ ТЕХНОЛОГИИ

21.04.2023 |

Покана за участие в конкурс за финансиране на проекти

С третото издание на конкурса „Наука с бъдеще“ Фондация „Америка за България“ търси проектни предложения на изследователи, учени и инженери на възраст между 16 и 40 години с идеи с приложна насоченост в областта на биотехнологиите, изкуствения интелект и умните технологии, които да решават съществуващи проблеми и да имат потенциал за внедряване в практиката. Основната цел на конкурса е да насърчи и стимулира ранния етап на развитие на техните разработки и продукти.

Кой може да кандидатства?

Поканата е отворена към кандидати от цялата страна с интерес и опит в областта на биотехнологиите, изкуствения интелект и умните технологии, на възраст от 16 до 40 години към момента на подаване на кандидатурата. Могат да кандидатстват както отделни физически лица, покриващи тези условия, така и екипи от такива, или вече регистрирани компании или юридически лица с нестопанска цел, развиващи дейност в България от не повече от 5 години, при които поне един от основателите на компанията/юридическото лице е на възраст под 40 години към момента на подаване на кандидатурата.

Задължително условие е проектите, с които се кандидатства, да не са само на ниво идея, а да са преминали успешно минимум втория етап на технологична готовност (формулирана техническа концепция) съгласно международно приетата скала за оценка на зрелостта на новосъздадена технология (Technology Readiness Levels) и да е започната работа по трети етап – доказване на концепцията в експериментална среда.

Какви проекти се търсят?

Ще бъдат финансирани проекти, разработващи иновативни технологични решения с приложна насоченост в областта на биотехнологиите, изкуствения интелект и умните технологии, включително интернет на нещата (Internet of Things) и умни устройства, интелигентни преносими устройства (wearable electronics) за следене на здравни показатели, smart home и smart city системи, умни решения и технологии за здравеопазване, околна среда и достъпност на хора с увреждания, умни решения за селското стопанство и други.

Проектите следва да бъдат с висок потенциал за намиране на бизнес приложение в средносрочен план (до 3 години) и да имат реален и измерим ефект за бизнеса, индустрията и/или подобряване качеството на живот на отделни групи хора и общности.

Краен срок за кандидатсване: 15 май 2023 г.

За повече информация тук.

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за ИКТ професионалисти 

Дигитална технология/ категория

Изкуствен интелект

IoT

Софтуерно инженерство

Микроелектроника

Роботика

Форма на финансирането

Грант

Държава, подходяща за финансирането

България

Финансов посредник

Фондация „Америка за България“

Бенефициенти

Стартъпи

Условия