Skip to main content
НОВИНИ

Официално обръщение от генералния секретар на ОИСР за присъединяването на България

By 27.02.2024No Comments
Официално обръщение от генералния секретар на ОИСР за присъединяването на България

dd.mm.2023

Матиас Корман, генерален секретар на ОИСР, се обърна към аудиторията на форума OECD ACCESSION FORUM | SKILLS MATTER FOR BULGARIA, акцентирайки върху критичната роля на развитието на уменията за икономическото бъдеще на страната. Ето резюме на ключовите точки от неговото изказване:


▪️ Растеж и интеграция:

През последните две десетилетия в България се наблюдава стабилен икономически растеж и интеграция в глобалните вериги за създаване на стойност, което доведе до увеличаване на доходите на глава от населението от 30% от средните доходи в ОИСР през 2000 г. до над 50% днес. Този растеж беше подкрепен от стабилни макроикономически условия, стабилни публични финанси и стабилна финансова система.

▪️ Забавяне на икономическата конвергенция:

Въпреки тези постижения икономическата конвергенция с по-напредналите икономики се забави, особено след световната финансова криза. Развитието и повишаването на квалификацията на работната сила в България се счита за основен фактор за преодоляване на това забавяне, повишаване на производителността и насърчаване на икономическия растеж.

▪️ Умения и резултати на пазара на труда:

По-високите нива на умения се свързват с по-добри резултати на пазара на труда, включително по-високи доходи, по-добро здраве и благосъстояние, както и по-голяма гражданска и социална ангажираност. Въпреки това България е изправена пред предизвикателства, като например високия процент ученици, които не постигат добри резултати в ключови области (38,3 % по четене, математика и природни науки), в сравнение със средния процент за ОИСР от 16,4 %.

▪️ План за действие в областта на уменията:

ОИСР, в сътрудничество с Европейската комисия, помага на България в разработването на План за действие за умения. Този план има за цел да подобри уменията на младите хора и възрастните, да гарантира ефективното използване на уменията и да подобри управлението на системата за умения. Той ще се съсредоточи върху подобряването на прехода от образование към работа, адресирането на недостига на висококвалифицирани работници и подобряването на цифровите умения сред българите.

▪️ Справяне с промените на пазара на труда:

Тъй като пазарът на труда се развива, особено с цифровата трансформация, е необходимо работниците да придобият умения за адаптиране. Националната стратегия за изкуствен интелект на България и Планът за действие в областта на уменията имат за цел да укрепят свързаните с тях умения и да подкрепят ученето през целия живот.

▪️ Оползотворяване на неизползвания потенциал:

С намаляването на населението в трудоспособна възраст България трябва да оползотвори неизползвания трудов потенциал и да задържи талантите. Планът включва стимули за търсещите работа, възможности за повишаване на квалификацията и мерки за насърчаване на имиграцията на квалифицирани кадри.

▪️ Процес на присъединяване към ОИСР:

Корман подчерта, че процесът на присъединяване към ОИСР е трансформиращо пътуване за България, насочено към разработване на цялостна програма за реформи в различни области на политиката. Очаква се този процес да доведе до препоръки за подобряване на стандартите и възприемане на най-добрите практики за устойчив растеж.

В заключение, инвестирането в развитието на уменията е от решаващо значение за България, за да отговори на настоящите и бъдещите нужди на работодателите, да повиши доходите и да гарантира, че всички българи могат да се възползват от икономическите и обществените възможности.

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитална технология/ категория

Изкуствен интелект

Дигитални умения