Skip to main content
БЪЛГАРИЯ: ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В ОБЛАСТТА НА ЦИФРОВОТО ОБРАЗОВАНИЕ (2021-2027г.)

29.03.2023 |

 Цифровата трансформация преобрази обществото и икономиката с все по-задълбочено въздействие върху ежедневието. Преди пандемията от COVID-19 а показа необходимостта от по-високи равнища на цифрови възможности в образованието и обучението, но и също така доведе до увеличаване на редица съществуващи предизвикателства и неравенства между тези, които имат достъп до цифрови технологии и тези, които нямат, включително лицата в неравностойно положение.

Планът за действие в областта на цифровото образование (2021-2027 г.) е обновена политическа инициатива на Европейския съюз (ЕС) в подкрепа на устойчивото и ефективното адаптиране на системите за образование и обучение на държавите от Съюза към цифровата ера.

Планът за действие в областта на цифровото образование:

 • предлага дългосрочна стратегическа визия за висококачествено, приобщаващо и достъпно европейско цифрово образование 
 • разглежда предизвикателствата и възможностите на пандемията от COVID-19, която доведе до безпрецедентно използване на технологиите за целите образованието и обучението 
 • се стреми към по-здраво сътрудничество на равнището на ЕС в областта на цифровото образование и подчертава значението на съвместната работа в различните сектори, за да се изведе образованието в ерата на цифровите технологии
 • представя възможности, включително подобряване на качеството и количеството на обучението във връзка с цифровите технологии, подкрепа за цифровизацията на методите на преподаване и педагогиката и предоставяне на инфраструктура, необходима за приобщаващо и устойчиво дистанционно учене

За постигането на тези цели планът за действие определя две приоритетни области

 1. Насърчаване на развитието на високоефективна екосистема за цифрово образовани

Това включва:

 • инфраструктура, свързаност и цифрово оборудване
 • ефективно планиране и развитие на цифровия капацитет, включително съвременни организационни способности
 • компетентни и уверени в областта на цифровите технологии учители и персонал за образование и обучение
 • висококачествено учебно съдържание, удобни за използване инструменти и сигурни платформи, които зачитат правилата за неприкосновеността на личния живот в електронна среда и етичните стандарти
 1. Подобряване на цифровите умения и компетентности, необходими за цифровата трансформация

За това е необходимо:

 • основни цифрови умения и компетентности от ранна възраст
 • цифрова грамотност, включително справяне с дезинформацията
 • компютърно образование
 • добро познаване и разбиране на технологиите с интензивно използване на данни, като например изкуствения интелект
 • задълбочени цифрови умения, които осигуряват повече специалисти в областта на цифровите технологии 
 • гаранции, че момичетата и младите жени са еднакво представени в обучението и работата в областта на цифровите технологии

За да подкрепи двете приоритетни области, Комисията ще създаде център за цифрово образование, укрепващ сътрудничеството и обмена в областта на цифровото образование на равнището на ЕС. Планът за действие в областта на цифровото образование се координира от отдела за цифрово образование към Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“.

За повече информация, може да последвате следния линк: https://education.ec.europa.eu/bg/focus-topics/digital-education/action-plan 

Детайли

Таргет аудитория

 Дигитални умения в образованието 

Дигитална технология/ категория

Дигитални умения

Обхват на стратегията

Национална

Организация

Пътна карта

2021-2027

Последно обновяване на стратегията

Бюджет

Участие на заинтересованите страни