Skip to main content
ПОВИШАВАНЕ НА ЦИФРОВИТЕ УМЕНИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИЦИ, ПО-СПЕЦИАЛНО НА МОМИЧЕТАТА

04.08.2023 |

Проектът по програма “Дигитална Европа” цели по-силно сътрудничество между началните, средните и професионалните училища и висшето образование и научни изследвания, както и увеличаване на броя на учениците, които се записват в дигитално обучение с цел премахване на разликата в дигиталните умения между половете. 

Средствата за постигане на тези резултати ще включват провеждане на летни училища, организиране на специализирана информация и дни на кариерата, както и провеждане на дейности за разпространение и популяризиране, включително събития като seдмицата на кодирането на ЕС.

Студентите по дигитални и ИКТ дисциплини представляват малцинство, като през 2021 г. те са били едва 4,5% от всички завършили. Съществува и сериозен проблем с баланса между половете, като само 19% от специалистите по ИКТ и всеки трети завършил наука, технологии, инженерство и/или математика (STEM) са жени. Също така, съществува голяма конкуренция за малцината ученици, които имат подходящи профили и интерес към изучаване на дисциплини в областта на науката и математиката на университетско ниво.

За да се запълни значителният недостиг на специалисти в сектора, използващи съвременни цифрови технологии и специалисти по ИКТ, е необходимо да се увеличи наборът от ученици, които в крайна сметка биха се заинтересували да изучават STEM и ИКТ, със специален акцент върху момичетата и жените, които са значително по-слабо представени в дигиталната сфера. Насърчаването на развитието на цифрови умения от ранна възраст и по непрекъснат начин е от съществено значение за повлияване на нивото на цифровите умения на населението и броя на студентите и студентите, които обмислят обучение и кариера в ИКТ. 

Има остра нужда за новаторски подходи за привличане на млади хора, особено момичета, и то от ранна възраст – началното училище, към дигиталните науки и кариера. Освен това, е нужна и промяна на нагласите и възприятията за цялото поле.

Обхват:

Целта на този проект е да се вземат мерки за увеличаване на броя на студентите, които следват дигитално обучение и кариера, със специален акцент върху увеличаването на участието на момичетата. Той ще подкрепя съвместни действия между водещи технически висши учебни заведения, предприятия и училища за насърчаване на дигиталните изследвания чрез практически дейности и проекти. Друга цел е да разшири инициативата “Седмица на кодирането на ЕС”.

Част от ангажиментите ще бъдат финансиране на летни училища за гимназисти в цифрови области, дни на кариера за хора, които се интересуват от цифрови технологии, с оглед насърчаване на повече полово разнообразие и насърчаване на обмена между висшите учебни заведения и основните и средните училища по цифрови теми. Освен това, специална роля трябва да бъде обърната към ролята на момичетата и жените в дигиталното поле, с акцент върху развенчаването на съществуващите стереотипи и справянето с липсата на увереност.

Проектът е отворен от 11 май и крайната дата за кандидатстване е 26 септември. 

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения в образованието 

Дигитални умения за деца

Дигитална технология/ категория

Дигитални умения

Форма на финансирането

Финансов инструмент

Държава, подходяща за финансирането

България

Други

Финансов посредник

Бенефициенти

Университети

Бизнес

Училища

Летни училища

 

Условия