Skip to main content
ТехнологияБазови дигитални уменияЗа работещиВДЪХНОВЕНИЕОбхват на стратегиятаНационална стратегияВДЪХНОВЕНИЕ: Стратегически документи

ПРОЕКТ “ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ЗА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА ПЛАТФОРМА ЗА ОБУЧЕНИЯ НА ВЪЗРАСТНИ“

By 06.04.2023април 18th, 2023No Comments
ПРОЕКТ ''ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ЗА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА ПЛАТФОРМА ЗА ОБУЧЕНИЯ НА ВЪЗРАСТНИ''

06.04.2023 |

 Развитието на дигиталните умения в е приоритет на няколко програми и стратегии за следващите няколко години. Подобна е и задачата пред проекта „Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни“.

Основна цел е разширяване на достъпа и предоставяне на повече възможности за качествено обучение, използвайки дигиталните технологии. Разработването и внедряването на виртуална платформа за онлайн обучение ще предостави гъвкави и достъпни форми на учене като онлайн курсове за обучение от разстояние и електронни ресурси за самостоятелно учене.

След създаването и внедряването на виртуалната платформа за електронно обучение по, всички курсове в електронна среда за обучение на безработни и заети лица, организирани в рамките на активната политика на пазара на труда и финансирани от държавния бюджет и от ЕСФ+ по Програма „Развитие на човешките ресурси“, ще се провеждат през нея.

Виртуалната платформа за електронно обучение ще бъде свързана с Информационната система за оценка на компетентността “My Competence”, която представя модели с описание на уменията, необходими за успешно изпълнение на ключови длъжности, работа с инструменти, както и с бази данни и електронни регистри, имащи отношение към обучението на възрастни – Националната база данни на пазара на труда на Агенцията по заетостта (АЗ), Електронния регистър на центровете за професионално обучение на Националната агенция (НАПОО) за професионално образование и обучение и др.

До Платформата ще имат достъп и възложителите на обученията, както и контролни органи (напр. МТСП, АЗ, НАПОО, работодатели и др.). Те ще могат да осъществяват мониторинг и контрол на изпълнението на обученията в реално време. Във всеки един момент от периода на обучение ще може да се проверява присъствие на обучаемите, изпълнение на учебната програма по дни, успеваемост чрез достъп до изпитните материали и тестове, достъп до материалите и анкетните карти за оценка на обучението и др. По този начин ще се проследява съответствието с нормативните изисквания за организиране на обучение и за качеството на провежданото обучение.

Общият предвиден финансов ресурс е в размер на 379 470 088 лв.

Срок за изпълнение на проекта – 54 месеца (2022-2026)

Очаквани резултати:

  • Да функционират 760 дигитални клуба, в които ще бъде осигурен достъп до платформата за обучение
  • Приблизително 500 хил. безработни и заети лица да са преминали обучения за базово и/или средно равнище на дигитални умения
  • Приблизително 100 хил. безработни и заети лица да са валидирали своите знания по базово и/или средно равнище на дигитални умения
Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитални умения за публична администрация

Дигитални умения за служители

Дигитална технология/ категория

Дигитални умения

Обхват на стратегията

Национална

Организация

Министерство на труда и социалната политика

Пътна карта

54 месеца (2022-2026)

Последно обновяване на стратегията

Бюджет

379 470 088 лв.

Участие на заинтересованите страни